THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

content:

- Họ và tên: Từ Trọng Hải
- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường
- Số điện thoại: 0912060576
- Email: tronghai1970@gmail.com